Yapılaşma İçin Önemli Bilgiler


06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı on Dört ilde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Trabzon İl sınırı belediye sınırı olmuş ve köyler mahalleye dönüşmüştür. Trabzon ili, Köprübaşı ilçesinin 9 adet mahallesi bulunmaktadır. Bu mahallelerden 3 tanesi uygulanan imar planı dâhilindedir. Plansız Alanlardaki diğer mahalleler ise dörde ayrılır.

 A-İl mahalli idareler seçimi öncesine kadar bir belde belediyesi veya belediye mücavir sahası içinde olan mahaller:

 Bu alanlarda;

 1. Konut dışı uygulamalar mevzi imar planı kararıyla yapılabilir.
 2. Köyde yaşayanların ihtiyacını karşılamaya yönelik ticari üniteler yapılabilir. Talep edilmesi durumunda yapılacak binanın tamamı ticari olarak kullanılabilir. Ancak binanın cephe aldığı yol genişliğinin ortalamasının 5.00m den az olmaması gerekir.
 3. TAKS:0.40,KAKS:0,80dir.Hmax: Yönetmelik gereği uygulanır
 4. İnşaat alanı emsal alanıdır.
 5. Meyilden dolayı kazanılan bodrum katlardan birinci bodrum kat iskân edilebilir. Diğer bodrum katlar iskân edilemez ve ikiden fazla bodrum kat kazanılmaz.
 6. Bina inşaat ruhsatına tabidir.
 7. Yapı denetimi; 500m2,ye kadar olan binalarda 3194Sayılı İmar Kanununa göre fenni mesullerce,500m2,den fazla olan binalarda ise 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu’na göre karşılanacaktır.
 8. Bina inşaat harçları ile ücretler alınmaktadır.
 9. Belediye katılım payları (yol ve kanal) hariç diğer ücretler alınmaktadır.
 10. Yapı ruhsatında zemin etüt raporları, harita aplikasyon dosyası, mimari proje, statik proje, mekanik proje, elektrik tesisat projesi istenilmektedir.

B- İl mahalli idare seçimleri öncesinde il özel idaresinin yetki ve sorumluluk alanında kalan 3194 sayılı imar kanununun 8. Maddesi (ğ) bendi kapsamında köyden mahalleye dönüşen mahalleler:

Bu  alanlardaki  yapılaşmalarda  3194 Sayılı  İmar Kanunun  27. Maddesi  ile Plansız  Alanlar  İmar  Yönetmeliğinin   5. Bölüm  hükümlerine göre yapılmalıdır. Çevre Düzeni Planı Notları  “Kırsal Yerleşim Alanları” bölümünün 6.5.4. maddesi uygulanır.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nde aksine bir karar alınmadığı üst ölçekli planda  aksine  bir  hüküm  bulunmadığı için yapılaşma  koşulları  aşağıdaki  gibidir.

 1. Konut dışı uygulamalar mevzi imar planı kararıyla yapılabilir.
 2. Köyde yaşayanların ihtiyacını karşılamaya yönelik ticari üniteler yapılabilir. Talep edilmesi durumunda yapılacak binanın tamamı ticari olarak kullanılabilir. Ancak binanın cephe aldığı yol genişliğinin ortalamasının 5.00m den  az  olmaması gerekir. Ticari binanın tek başına yapılması durumunda hmin:4,40, hmax:6,50’dir.
 3. İnşaat alanı emsal alanıdır.
 4. Meyilden dolayı birden fazla bodrum kat kazanılmaz. Kazanılan bodrum kat iskan  edilebilir.
 5. Yerleşik Alan dışında ise bina inşaat ruhsatına tabidir,  Yerleşik Alan içerisinde ise inşaat ruhsatına tabi değildir. (Madde 57- (Değişik:RG-2/9/1999-23804) Köy ve mezraların yerleşik alanlarında ve civarında sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile müştemilat binaları yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine tabi değildir.)
 6. Yapı  denetimi:500 m2’  ye  kadar  olan  binalarda  3194 Sayılı  İmar  Kanununa  göre  fenni  mesullerce,500m2’den  fazla  olan  binalarda  ise  4708  Sayılı  Yapı Denetim  Kanunu’na  göre   karşılanacaktır.
 7. İdareye ait  köy  tipi  projelerden seçilebilir.
 8. Bina inşaat harçlarından muaftır.
 9. Belediye katılım  payları (yol ve kanal) hariç diğer ücretler alınmaktadır.
 10. Yapı ruhsatında zemin etüt raporları, harita aplikasyon dosyası, mimari proje, statik proje, mekanik proje, elektrik tesisat  projesi  istenilmektedir.

C-İl  mahalli idareler  seçimi  öncesine  kadar  Köprübaşı  Belediyesi   içinde olan  mahalleler:

Plansız Alanlar İmar  Yönetmeliği’nin  4. Bölüm hükümlerinin uygulanması  gerekmektedir. Bu alanlarda;

 1. Konut  dışı  uygulamalar  mevzi  imar  planı  kararıyla  yapılabilir.
 2. Köyde  yaşayanların  ihtiyacını  karşılamaya   yönelik  ticari  üniteler  yapılabilir. Talep edilmesi durumunda  yapılacak  binanın  tamamı  ticari  olarak kullanılabilir. Ancak binanın cephe aldığı yol  genişliğinin  ortalamasının 5.00m den az olmaması gerekir.
 3. TAKS:0.40, KAKS:0,80 dır. Hmax: Yönetmelik gereği uygulanır.
 4. İnşaat alanı emsal alanıdır.
 5. Meyilden dolayı kazanılan bodrum katlardan birinci bodrum kat iskân edilebilir. Diğer bodrum katlar iskân edilemez ve ikiden fazla bodrum kat kazanılamaz.
 1. Bina inşaat ruhsatına tabidir.
 2. Yapı denetimi; 200m2 ye kadar olan binalarda 3194 Sayılı İmar Kanununa göre fenni mesullerce, 200m2 ‘den fazla olan binalarda ise 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu’na göre karşılanacaktır.
 3. İdareye ait köy tipi projelerden seçilemiyor.
 4. Bina inşaat harçları ile ücretler alınmaktadır.
 5. Yapı ruhsatında zemin etüt raporları, harita aplikasyon dosyası, mimari proje, statik proje, mekanik proje, elektrik tesisat projesi istenilmektedir.

D-İl mahalli idare seçimleri öncesinde il özel idaresinin yetki ve sorumluluk alanında kalan 3194 sayılı imar kanununun 8. Maddesi (ğ) bendi kapsamında köyden mahalleye dönüşen ancak bir kısmı ‘köy yerleşik alanı, bir kısmı  ‘yerleşik alan dışı  (iskân dışı) alanda kalan mahalleler.

Belediye  sınırları  içinde köy  yerleşik  alan  sınırı  dışındaki  iskan dışı alanlarda , “Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği” nin 6. Bölüm  hükümlerinin  uygulanması  gerekmektedir.

 1. Çevre Düzeni Planı Notlarının 5.17. maddesine göre, aynı  plan  notlarının  Kırsal Alanlara  ilişkin   6.5 nolu hükümleri uygulanır.
 2. Yukarıda yer alan (B) başlığı  altında belirtilen yapılaşma koşulları uygulanır.

6360 sayılı Onüç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici 1. Maddesinin  14. Fıkrasına göre mahalleye dönüşen Köylerde, bu kanunun yürürlüğe girdiği 06/12/2012 tarihinden önce bitirilen, fen   ve sanat kuralları ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun yapıldığı tespit edilenler ruhsatlandırılmış sayılır.

Kapanan belde ve belediyelerin plansız alanları, planı bulunmayan mahalleler ile mahalleye dönüşen köylerde 06/12/2012 tarihinden önce bitirilen binalarla ilgili uygulamalar için istenilen belgeler aşağıdaki gibidir.

 1. Bodrum zemin ve  1 kattan fazla yapılmamış olmalıdır.
 2. Çatı ve sıvası dâhil tamamlanmış ve kullanılıyor durumda olmalıdır.
 3. Yola ve komşu parsele tecavüz etmemiş olmalıdır
 4. İl Afet Müdürlüğünce herhangi bir afet alanı içerisinde kalmadığına dair görüş alınmaktadır.
 5. 3 adet mimari proje 3 adet statik proje, 3 adet elektrik projesi istenilmektedir.
 6. Bina tespit raporu ve değerlendirme raporu’ düzenlenmektedir.

 


20.11.2017 10:51:58     2254

İletişim

 • Akpınar Mahallesi Atatürk Caddesi No: 28
  Köprübaşı/TARABZON
 • (0462) 671 40 08
 • (0462) 671 44 82
 • bilgi@trabzonkoprubasi.bel.tr