İnşaat Ruhsatı


KÖPRÜBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Ruhsat İçin Gerekli Evraklar:

 1. Ruhsat Dilekçesi
 2. Arsa/Arazi Hisseli ise her hissedardan Vekâletname (Noter Onaylı)
 3. Yapı Aplikasyon Projesi (Aplikasyon Projesi yönetmelikte bahsedildiği şekilde Harita Mühendislerince hazırlanacak ve imzalanacaktır.)
 4. Projeler:

a) Jeolojik, Geoteknik ve Jeofizik Etüd Raporu (2 Adet):

- Zeminin fiziki özelliklerini gösteren Jeofizik Mühendislerince düzenlenen rapor

- Sondajlarla ilgili Jeoloji Mühendislerince hazırlanan rapor

- Zeminin mekaniği ile ilgili inşaat ve jeoloji Mühendislerince hazırlanan rapor

 

b)Mimari Proje (3 Adet) : Mimarî proje; mimarlar tarafından uygulama imar planına, parselasyon planına ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği esaslarına uygun olarak hazırlanan vaziyet plânı, kat irtifakına ve kat mülkiyetine esas paylaşım tablosu, metrekare cetveli, bodrum katlar dâhil olmak üzere bütün kat plânları, çatı plânı ile bunlara ilişkin en az iki adet kesit ve yeteri sayıda görünüş, toprak kazı hesabı, gerektiğinde sistem kesitleri ve nokta detayları bulunan avan proje ve tatbikat projeleri ile ilgili mühendislerce hazırlanan ısı yalıtım projesi veya raporu, yapı yaklaşma mesafeleri ve yapı projelerine göre hazırlanacak yapı aplikasyon projesi,

- Vaziyet planı

- Kat irtifakı ve kat mülkiyetine esas paylaşım tablosu

- Metrekare cetveli

- Bodrum dahil tüm kat planları

- Çatı planları

- Kesitler ve görünüşleri

- Toprak kazı hesabı

- Sistem kesitleri ve nokta detayları

- Avan proje ve tatbikat projeleri

c) Statik Proje (3 Adet) Statik proje; mimarî projeye ve zemin etüdü raporuna uygun olarak, inşaat mühendislerince hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen, betonarme, yığma, çelik ve benzeri yapıların türlerine göre taşıyıcı sistemlerini gösteren, bodrum kat dâhil olmak üzere bütün kat plânları, çatı plânları, bunların kesitleri, detayları ve hesapları

- Taşıyıcı sistemin gösterildiği tüm kat planları

- Çatı planları ve bunların kesitleri

- Tüm proje ve hesaplar

 

d) Elektrik Projesi ( 3 Adet) mimarî projeye uygun olarak, elektrik mühendislerince hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen kuvvetli ve zayıf akıma ilişkin elektrik iç tesisatı ile elektrik mühendisi ve makina mühendisince birlikte hazırlanan asansör projeleridir. İdare, yapının özelliğine göre bu projelerden gerekli olanları

- Mimari projeye uygun olarak hazırlanmış projeler

- Kuvvetli-Zayıf akım projeleri

- Asansör Projeleri- Elektrik Mühendisi ile birlikte hazırlanacak

e) Mekanik Tesisat Projeleri (3 Adet) Mekanik tesisat projesi; mimarî projeye uygun olarak, makina mühendisleri tarafından hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen sıhhî tesisat, kalorifer, kat kaloriferi ve benzeri ısıtma, soğutma, havalandırma projeleri ve ısı yalıtım raporudur. İdare, yapının özelliğine göre bu projelerden gerekli olanları

- Mimari projeye uygun olarak hazırlanmış projeler

- Sıhhi Tesisat Projeleri

- Kalorifer Tesisatı, kat kaloriferi tesisatı projeleri

- Isıtma, soğutma, havalandırma projeleri

- Isı yalıtımı raporları

- Yangın Merdiveni Projesi

 1. Müteahhitlik Belgesi
 2. Şantiye Şefi Belgeleri

h) - Proje müelliflerinin ve fenni mes’ullerin yönetmelik eki taahhütnameleri, İmza Sirküleri, Adres Kayıt Belgeleri ve Serbest Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Büro Tescil Belgeleri.

 

Projelerin İlk Paftalarında :

- Arsanın yeri

- Tapu kaydı, ada-parsel numaraları

- Arsanın alanı

- Mevcut yapılar

- Taşıyıcı sistemin niteliği

- Kat adedi

- Emsal hesabına konu alanı

- Yapı inşaat alanı

- Toplam yapı inşaat alanı

- Kullanım amacı

- Yapı sahibi

- Yapı müteahhidi

- Proje müellifi

- Proje denetimi yapan denetçi mimar ve mühendisler belirtilecek


25.03.2016 11:32:55     2373

İletişim

 • Akpınar Mahallesi Atatürk Caddesi No: 28
  Köprübaşı/TARABZON
 • (0462) 671 40 08
 • (0462) 671 44 82
 • bilgi@trabzonkoprubasi.bel.tr